fbpx

Obchodní podmínky

Prodávající si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoliv změnit.
Obchodní podmínky

UNICOOLTECH

Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU UNICOOLTECH.CZ

 

Milí návštěvníci webových stránek www.unicooltech.cz, vážení zákazníci,

právě jste se ocitli na stránce se všeobecnými obchodními podmínkami našeho e-shopu. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (zkráceně jen „VOP“) obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici před tím, než kliknete na objednávací tlačítko. Přečtěte si je proto, prosím, pečlivě. Před vlastní objednávkou totiž zaškrtáváte i políčko souhlasu s obchodními podmínkami. Pokud si VOP přečtete, bude váš souhlas opravdu souhlasem.

 

KDY SE VOP POUŽIJÍ A JAKÝ MAJÍ VZTAH K UZAVŘENÉ SMLOUVĚ?

VOP se použijí pro prodej zboží přes webové rozhraní eshopu www.unicooltech.cz (dále jen „webové rozhraní“ nebo „web“). Samotný proces nákupu zboží a uzavření smlouvy je popsaný níže. VOP jsou dokumentem, který tvoří nedílnou součást kupní smlouvy uzavřené mezi námi (dále též jen „Smlouva“). Pokud by ve Smlouvě byla ujednání, která se liší od textu VOP, mají ujednání ve Smlouvě přednost.

 

Obsah VOP:

 

 1. Základní údaje o nás
 2. Důležité pojmy, aby bylo zřejmé, o čem se zde píše

III. Jak na objednávku a uzavření Smlouvy

 1. Jak je to s cenou zboží a jak se platí
 2. Jakým způsobem vám bude zboží dodáno
 3. Odstoupení od Smlouvy

VII. Záruka, práva z vadného plnění a reklamační řád

VIII. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

 1. Závěrem

 

 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NÁS

UNICOOLTECH s.r.o

 

IČ:                            08809500

DIČ:                            CZ08809500

Sídlo:                          Sukova 2163/1, 680 01 Boskovice

E-mail:                        info@unicooltech.cz

Naše společnost je zapsána dne 3. ledna 2020 v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp.zn. C 115640.

 

Adresa pro doručování je shodná s adresou sídla společnosti. Na uvedeném e-mailu jsme vám k dispozici pro běžnou komunikaci i pro případné vyřizování podnětů a reklamací.

 

V dalším textu vystupuje naše společnost už jen jako „Prodávající“.

 

 

 1. DŮLEŽITÉ POJMY, ABY BYLO ZŘEJMÉ, O ČEM SE ZDE PÍŠE

 

KDO JE KUPUJÍCÍ?

Kupujícím je ten, kdo s námi prostřednictvím webového rozhraní uzavře kupní smlouvu, kterou koupí některé z nabízených položek zboží.

Kupujícím může být jak spotřebitel, tak podnikatel (podnikající fyzická osoba – OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost).

 

KDO JE SPOTŘEBITELEM?

Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budeme mít za to, že Smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel.

 

JAKOU SMLOUVU SPOLU UZAVÍRÁME?

Na prodej produktů je uzavírána Kupní smlouva. Proces uzavírání Smlouvy prostřednictvím webového rozhraní je popsán podrobně v těchto VOP. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, archivovaná v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám. Smlouva je tvořena vaší objednávkou (vyplněným objednávkovým formulářem na webovém rozhraní) a jejím přijetím z naší strany a těmito VOP.

 

CO JE SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA?

Je to Smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Spotřebitel má v mnoha případech výhodnější postavení než ostatní kupující. Pokud se některé právo týká pouze Spotřebitele, je to ve VOP výslovně uvedeno (tj. místo „Kupující“ je uvedeno „Spotřebitel“).

 

 CO JE SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM?

Jedná se o Smlouvu, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž bychom se museli osobně potkat, neboť k jejímu uzavření využíváme webové rozhraní. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a případné telefonní hovory) si jako Kupující hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

 

JAKÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY SE SMLUVNÍ VZTAH MEZI NÁMI ŘÍDÍ?

Jsou to platné právní předpisy, zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

 

III. JAK NA OBJEDNÁVKU A UZAVŘENÍ SMLOUVY

 

 1. Jako Kupující objednáváte zboží přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém na webových stránkách, vyplněním tam umístěného objednávkového formuláře.
 2. POPIS ZBOŽÍ: Na webovém rozhraní naleznete nabízené zboží a podrobný popis jednotlivých položek a jejich případných variant. Prosím, věnujte pozornost popisu zboží a jeho vlastností tak, abyste si mohli vybrat produkt pro Vás nejvhodnější. Na webu naleznete i sekci otázek a odpovědí, kde najdete další užitečné informace pro výběr nejvhodnějšího produktu. Zejména prosím porovnejte svá očekávání o výkonu, rychlosti a dojezdu produktů i nosnost elektroběžek s námi uváděnými údaji. Prezentace zboží uvedená na webovém rozhraní je informativního charakteru. Jako Prodávající nejsme povinni uzavřít Smlouvu. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.
 3. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ. Pro objednání zboží přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde jako Kupující vyplníte jméno, příjmení nebo firmu, popř. IČ, DIČ, informace o objednávaném zboží (vložením objednávaného zboží do „košíku“ webového rozhraní obchodu a uvedením počtu/množství objednávaného zboží, případně i varianty zboží, je-li jich nabízeno více), fakturační adresu a dodací adresu (je-li odlišná), e-mail, telefonní kontakt a vyberete způsob úhrady a způsob dodání (osobní odběr nebo doručení prostřednictvím přepravce).

Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na objednávací tlačítko pod objednávkou.

O přijetí objednávky učiněné prostřednictvím objednávkového formuláře na webovém rozhraní vás budeme informovat e-mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu. V mailu bude uvedeno i číslo účtu pro zaslání kupní ceny, pokud jste si vybrali způsob platby bankovním převodem. Doručením tohoto potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Smlouva uzavřena.

Jakékoli změny uzavřené Smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou možné jen na základě dohody mezi námi. Do doby uzavření Smlouvy můžete svoji objednávku zrušit e-mailem poslaným na naši elektronickou adresu uvedenou v čl. I. těchto VOP.

 1. Jako Prodávající si vyhrazujeme právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením Smlouvy, pokud by se zboží přestalo vyrábět anebo pokud dojde k vyčerpání skladových zásob a dodavatel není dlouhodoběji (tj. řádově 4 a více měsíců) schopen dodat nové skladové zásoby. Ze stejných důvodů jsme oprávněni i odstoupit od uzavřené Smlouvy (neboť bychom nebyli schopni vašim požadavkům vyhovět), přičemž odstoupení může být učiněno zasláním písemného odstoupení s uvedením důvodů na váš mailový kontakt a nabývá účinnosti okamžikem jeho doručení. Pokud by nastala situace, že jste jako Kupující již předtím uhradili celou nebo část kupní ceny, přijaté finanční plnění vám v tomto případě vrátíme stejným způsobem, jako byla platba uhrazena z vaší strany. Doba vrácení přijatého plnění závisí na zvoleném způsobu platby, nepřekročí však dobu 14 dnů od okamžiku informování o nemožnosti dodat zboží nebo účinnosti odstoupení od Smlouvy.
 2. V pochybnostech vás můžeme kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabýváme.
 3. Objednávat zboží přes webové rozhraní anebo e-mail je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Expedice probíhá pouze v pracovní dny. Upozorňujeme, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti webu v důsledku nutné údržby webu anebo v důsledku okolností, za které neodpovídáme, jako jsou výpadky připojení k internetové síti apod.
 4. Vlastnické právo ke zboží na vás jako Kupujícího přechází v okamžiku, kdy jsou splněny obě následující podmínky – je uhrazena celá kupní cena a zboží jste převzali.

 

 1. JAK JE TO S CENOU ZBOŽÍ A JAK SE PLATÍ?
 2. CENA ZBOŽÍ: Na webovém rozhraní je u zboží vždy uvedena i cena. Ceny jsou uváděny včetně daně z přidané hodnoty a jsou platné po celou dobu, kdy jsou na webovém rozhraní uvedeny. K ceně zboží se připočítává dopravné (viz článek V. těchto VOP). Konečná kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím, než kliknete na objednávací tlačítko) je již uvedena včetně dopravného.
 3. Sjednanou cenou je cena uvedená u produktu v okamžiku odeslání vaší objednávky. Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak nejsme povinni Vám za takovou zjevně chybnou cenu zboží dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z Vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit a uhrazenou částku Vám v tom případě vrátit. Dojde-li ke změně ceny v době mezi odesláním Vaší objednávky a jejím potvrzením z naší strany, platí cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.
 4. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsme povinni Vám zboží dodat až po úplném zaplacení sjednané ceny.
 5. ZPŮSOB PLATBY: Sjednanou cenu je možné uhradit následujícím způsobem:

Bezhotovostně (klasickým) bankovním převodem na náš bankovní účet: pokyny k platbě obdržíte v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a produkt co nejdříve dodán.

– V hotovosti na dobírku.

– V hotovosti při osobním odběru v naší provozovně na adrese Chrudichromská 7, 680 01 Boskovice.

 

 1. SPLATNOST KUPNÍ CENY: Kupní cena je splatná do 14 dní od potvrzení přijetí objednávky. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na náš bankovní účet.

Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

Zboží není možné hradit formou splátkového kalendáře.

 1. Po dodání zboží vám zašleme na Váš e-mail fakturu. Faktura zároveň slouží i jako dodací doklad a doklad o záruce.

 

 1. JAKÝM ZPŮSOBEM VÁM BUDE ZBOŽÍ DODÁNO?
 2. ZPŮSOB DODÁNÍ. Zboží je možné dodat prostřednictvím přepravce na vámi uvedenou doručovací adresu nebo jej můžete vyzvednout v naší provozovně na adrese Chrudichromská 7, 680 01 Boskovice (v tom případě v objednávce zvolte osobní odběr).

Pokud zvolíte dodání prostřednictvím přepravce, naše povinnost dodat zboží je splněna předáním zboží přepravci. Při převzetí zásilky si, prosím, vždy zkontrolujte neporušenost obalu, a pokud zjistíte nedostatky, uplatněte je ihned u přepravce a kontaktujte nás (podrobnosti níže v části o uplatňování reklamace). Odmítnutí zásilky s poškozeným obalem se nepovažuje za bezdůvodné odmítnutí převzetí zásilky. Naopak, pokud podpisem dodacího listu nebo soupisu balíků přepravce nebo obdobného dokumentu stvrdíte převzetí zásilky, má se zato, že zboží bylo dodáno v neporušeném obalu a není možné již reklamovat zboží z důvodu porušení celistvosti obalu.

Pokud zvolíte osobní odběr, budeme vás e-mailem informovat o tom, že je zboží připraveno k odběru a kdy jej můžete vyzvednout.

 1. DODACÍ LHŮTA. Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu platby a na dostupnosti vybraného zboží. Zboží připravíme k expedici nebo osobnímu odběru obvykle do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na náš bankovní účet, resp. potvrzena objednávka, pokud má být zboží placeno v hotovosti dobírkou nebo při osobním odběru. Do 3 pracovních dnů zboží ovšem můžeme expedovat nebo připravit k vyzvednutí pouze v případě, že jej máme přímo skladem. Vzhledem k tomu, že zboží dovážíme ze země mimo Evropu, s využitím zámořské dopravy, může v některých případech trvat i 3 až 4 měsíce, než bude zboží dovezeno a poté následně k vám expedováno. O expedici a předpokládané době dodání obdržíte informaci na Váš e-mail zadaný v objednávce. Dodací lhůta u zboží je zpravidla do 2 pracovních dní od předání zboží přepravci, není-li na webovém rozhraní výslovně uvedeno jinak. Pokud by zboží nebylo možné dodat v očekávané lhůtě, budeme vás kontaktovat, abychom domluvili další postup a pokud se nedohodneme na dodání v pozdější lhůtě, můžete jak vy, tak my od Smlouvy odstoupit. Odstoupení je pak účinné okamžikem, kdy je doručeno druhé straně Smlouvy v písemné formě poštou nebo e-mailem.
 2. NÁKLADY NA DOPRAVU. Náklady na dopravu závisí na zvoleném způsobu dodání zboží. Pokud zvolíte osobní odběr, náklady na dopravu nevznikají. Pokud zvolíte dodání prostřednictvím přepravce, připočítávají se k ceně zboží i náklady na dopravu. Jejich výše je uvedena na webovém rozhraní a je zobrazena v objednávkovém formuláři. Cenu dopravy tedy znáte předtím, než odešlete svoji objednávku. Na webovém rozhraní může být uvedený cenový limit objednávky, při jehož překročení je doprava zdarma.
 3. Pokud by bylo nutné z důvodů na Vaší straně doručovat zásilku opakovaně anebo jiným než objednaným způsobem, jste povinni nám uhradit náklady na opakované doručení nebo na doručení jiným způsobem, nebude-li mezi námi výslovně ujednáno jinak. V případě, že byste zásilku bezdůvodně odmítli převzít, máme nárok na náhradu nákladů spojených s jejím dodáním a uskladněním, jakož i dalších nákladů, které nám z důvodu nepřevzetí zásilky vzniknou.
 4. Vyhrazujeme si právo upravit podrobněji podmínky Dodání zboží a dopravy v samostatném dokumentu na webu.

 

 1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
 2. Spotřebitel má právo od Smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dní ode dne převzetí zboží. Toto právo nemá Kupující, který není spotřebitelem. Je-li předmětem Smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží 14denní lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. V této 14denní lhůtě musí být odstoupení od kupní smlouvy odesláno mailem na info@unicooltech.cz nebo odesláno poštou na naši adresu uvedenou v čl. I. VOP, případně na tuto adresu doručeno osobně. Odstoupit lze i vyplněním formuláře, který naleznete zde. V případě použití vzorového formuláře vám bez zbytečného odkladu potvrdíme jeho přijetí. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat.

Pokud toto právo využijete a odstoupíte od Smlouvy, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy nám předejte nebo zašlete zpět zboží, které jste od nás obdrželi dle Smlouvy. Při zasílání zboží zvolte doporučenou zásilku, nezasílejte zboží na dobírku. Náklady na vrácení zboží nesete sami. Zboží zašlete nepoškozené a neopotřebované, včetně všech součástí a příslušenstvím a případnými dárky, které jste spolu se zbožím od nás obdrželi, a je-li to možné, pak i v původním obalu. Doporučujeme vám zboží pojistit. Možnost odstoupit od Smlouvy uzavřené s využitím webového rozhraní e-shopu fakticky nahrazuje nemožnost prohlédnout si zboží ještě předtím, než jej koupíte. Je to obdoba toho, když si zboží prohlížíte v kamenné prodejně ještě předtím, než se rozhodnete, zda jej koupíte. V případě, že byste během 14denní lhůty zboží běžně používali (a nejen zkontrolovali, že bylo doručeno přesně to, co jste si objednávali a co jste chtěli), pak prosím mějte na paměti, že dojde-li k poškození nebo opotřebení zboží, máte sice (jste-li Spotřebitel) nárok na vrácení v uvedené 14denní lhůtě, ovšem my pak máme nárok po vás požadovat náhradu toho, o co se tímto hodnota původně úplně nového produktu snížila. V konkrétním případě by to mohlo být i 100 % kupní ceny.

Ke zboží, prosím, připojte kopii dokladu o platbě, fakturu či dodací list nebo jiný doklad či důkaz k prokázání, že se jedná o zboží u nás zakoupené ve lhůtě 14 dnů před odstoupením od Smlouvy. Výrazně tím urychlíte vyřízení celé záležitosti. Samotné nepředložení těchto dokladů ovšem nebrání vyřízení vašeho odstoupení od Smlouvy. Pokud jste již dříve tyto údaje nezaslali v samostatném oznámení o odstoupení od Smlouvy (např. vyplněním ve vzorovém formuláři), připojte, prosím, i údaj o volbě způsobu vrácení peněz, pokud je nechcete vrátit stejným způsobem, jako jste platbu hradili.

 1. Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy dle odst. 1 vám vrátíme peníze, které jsme od vás přijali jako platbu za zboží, včetně nákladů na dopravu a veškerých dalších nákladů s dodáním zboží uhrazených. Pokud jste však při objednání zboží nezvolili nejlevnější způsob dodání zboží, dle zákona vám vrátíme částku odpovídající nejlevnějšímu nabízenému dodání zboží. Nejsme však povinni vám peníze vrátit dříve, než nám zboží předáte zpět anebo prokážete, že jste nám zboží zpět odeslali. Peníze vám vrátíme stejným způsobem, jakým jste nám je uhradili (tj. např. bankovním převodem), leda byste souhlasili s jiným způsobem platby, se kterým by pro Vás nebyly spojeny další náklady. Vezměte prosím na vědomí, že bude-li nám zboží vrácené poškozené, opotřebené nebo částečně spotřebované, vzniká nám nárok na náhradu újmy tím vzniklé a máme právo si tento nárok jednostranně započíst proti vašemu nároku na vrácení kupní ceny, a tedy v takovém případě bychom vám vrátili pouze rozdíl mezi kupní cenou (včetně nákladů na dopravu) a částkou odpovídající vzniklé újmě.
 2. Jak vy jako Kupující, tak my jako Prodávající jsme dále oprávněni odstoupit od Smlouvy v případech stanovených zákonem nebo uvedených v těchto VOP.
 3. Je-li vám společně s produktem poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy z vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni nám poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy vrátit. Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě sjednané ceny produktu, není-li na webovém rozhraní uvedeno jinak.

 

VII. ZÁRUKA, PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

 1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právním i předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2161 až 2174 NOZ.
 2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 NOZ a § 2161 až 2164 NOZ.
 3. Jako Prodávající vám odpovídáme, že zboží při převzetí nemá vady. Jste-li Spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Spotřebiteli dále odpovídáme i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí zboží, není-li na zboží uvedeno jinak. Nejste-li spotřebitelem, odpovídáme vám pouze za vady, které má produkt při převzetí. Upozorňujeme, že při srovnání dodaného zboží může být drobný rozdíl v barevnosti dodaného zboží oproti barvě, jak se jeví na monitoru počítače, tabletu či mobilního telefonu, vzhledem k různému nastavení barevnosti monitorů. Taková drobná odchylka proto není důvodem pro reklamaci. S ohledem na charakter produktů rovněž upozorňujeme na nutnost respektovat pravidla pro používání produktů, zejména dodržovat určenou nosnost a produkty nepřetěžovat. V opačném případě se vystavujete riziku, že případná reklamace bude na základě posouzení odborníky výrobce zamítnuta pro nesprávné užití (používání) věci.
 4. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady anebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu zboží za nové anebo od Smlouvy odstoupit. V případě odstranitelné vady na dosud nepoužitém zboží můžete požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z ceny anebo, není-li to neúměrné, požadovat výměnu zboží za nové. V případě, že neodstoupíte od Smlouvy anebo neuplatníte právo na dodání nového zboží bez vad anebo opravu zboží, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bychom nebyli schopni vám nový nebo po opravě funkční zboží bez vad dodat, stejně tak i v případě, že bychom nezjednali nápravu v přiměřené době anebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.
 5. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím zboží věděli, že zboží má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním.
 6. Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. O reklamaci nás můžete předem informovat i e-mailem. Uvítáme, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. Dle § 19 odst. 3 živnostenského zákona se do této lhůty nezapočítává doba přiměřená k odbornému posouzení vady. Vzhledem k tomu, že reklamovanou vadu by odborně posuzoval výrobce a produkt by se tedy posílal mimo území Evropy, je potřeba tuto skutečnost vzít v úvahu. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytneme písemné potvrzení.

 

 1. Pokud je na základě vaší objednávky zboží dodáváno prostřednictvím přepravce, žádáme vás o kontrolu zásilky za přítomnosti přepravce a v případě zjištění poškození zásilky o reklamaci přímo u přepravce. Přepravce následně sepíše s adresátem protokol o shledané závadě a zásilka bude doručena zpět odesílateli. Jako Kupující jste oprávněni odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě se Smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku od přepravce převezmete, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: info@unicooltech.cz, sepsat s přepravcem škodní protokol a tento nám bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nám dává možnost prokázat, že se nejedná o rozpor se Smlouvou.

 

 1. Rádi bychom vás také upozornili, že Kupující je povinen dodržovat platné právní předpisy, tedy i předpisy týkající se provozu na pozemních komunikacích. V případě, že tyto by Kupující nebo jakákoli třetí osoba jím koupený produkt užívající, používala produkty v rozporu s platnými právními předpisy a pravidly a v důsledku toho vznikla takové osobě nebo komukoli dalšímu nějaká újma, Prodávající za ní nenese odpovědnost.

 

 

VIII. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

 

 1. Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte nás prosím na elektronické adrese info@unicooltech.cz.
 2. Podnikáme na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.
 3. Pokud mezi Prodávajícím a Spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má Spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 1. ZÁVĚREM

 

 1. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.
 2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem.
 3. Vezměte, prosím, na vědomí, že jsme oprávněni tyto VOP jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.
 4. Tyto VOP jsou účinné od 01.08.2019

Odstoupení od smlouvy

Formulář odstoupení od smlouvy – vzor dokument Word ke stažení /14kB