Obchodní podmínky

 

1. DEFINICE

1.1 Není-li v těchto všeobecných obchodních podmínkách dále stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto všeobecných obchodních podmínkách následující význam:

Prodávající“ je obchodní společnost UNICOOLTECH s.r.o., IČ: 08809500, DIČ: CZ08809500, se sídlem Sukova 2163/1, 680 01 Boskovice, e-mail: info@unicooltech.cz, tel. kontakt: + 420 731 440 831, zapsaná dne 3. ledna 2020 v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 115640, adresa pro doručování je shodná s adresou sídla společnosti; uvedená e-mailová adresa slouží pro běžnou komunikaci i pro případné vyřizování podnětů a reklamací.

Kupující“ je spotřebitel nebo podnikatel, který uzavře s Prodávajícím kupní smlouvu.

Spotřebitel“ je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá kupní smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná. Pokud se některé právo týká pouze Spotřebitele, je to ve VOP výslovně uvedeno (tj. místo „Kupující“ je uvedeno „Spotřebitel“).

Podnikatel“ je fyzická nebo právnická osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.

Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

VOP“ znamenají tyto všeobecné obchodní podmínky, přičemž aktuální znění VOP je dostupné na webových stránkách WWW.UNICOOLTECH.CZ. VOP se použijí pro prodej zboží přes webové rozhraní e-shopu www.unicooltech.cz (dále také jen jako „webové rozhraní“).

Předmět koupě“ znamená zboží, které je předmětem uzavřené Kupní smlouvy.

Kupní smlouva“ je smlouva, která je uzavírána mezi Prodávajícím a Kupujícím, přičemž proces uzavírání Kupní smlouvy je popsán podrobně v těchto VOP. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce, archivovaná v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám.

 

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1 Tyto VOP jsou vypracovány v souladu s § 1751 a násl. Občanského zákoníku a upravují vztahy mezi smluvními stranami Kupní smlouvy.

2.2 VOP tvoří nedílnou součást Kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím. Odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají před zněním VOP přednost. Samotný proces nákupu zboží a uzavření Kupní smlouvy je popsaný níže v těchto VOP. Před vlastní objednávkou Kupující zaškrtává políčko souhlasu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami. Kupující odesláním objednávky výslovně prohlašuje a činí nesporným, že se před odesláním objednávky podrobně seznámil s těmito VOP, těmto zcela rozumí a s těmito souhlasí.

2.3 Jakákoli ústní nebo písemná prohlášení, záruky, jednání, a obchodní praxe výslovně neuvedené či výslovným odkazem nezahrnuté v Kupní smlouvě či v těchto VOP nebudou pro žádnou smluvní stranu Kupní smlouvy závazné. Smluvní strany si výslovně ujednávají, že platí, že Kupní smlouva společně s těmito VOP nahrazuje veškeré dřívější písemné či ústní dohody jakéhokoli charakteru.

 

3. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLUVY

3.1 Kupující objednává zboží přes webové rozhraní Prodávajícího, tj. skrze objednávkový systém na webových stránkách Prodávajícího tedy na webových stránkách www.unicooltech.cz, a to vyplněním tam umístěného objednávkového formuláře.

3.2 POPIS ZBOŽÍ: Na webovém rozhraní naleznete nabízené zboží, popis tohoto zboží a jeho základních vlastností a parametrů, zejména pokud jde o výkon, rychlost, dojezd či nosnost produktu. Na webovém rozhraní Kupující nalezne i sekci otázek a odpovědí, kde najde další užitečné informace pro výběr nejvhodnějšího produktu. Prezentace a informace ke zboží uvedené na webovém rozhraní Prodávajícího jsou pouze informativního charakteru, vždy je nutné se řídit při zakoupení a následném užívání a používání Předmětu koupě pokyny Prodávajícího, pokyny výrobce, dále je nutné se řídit uzavřenou Kupní smlouvou, těmito VOP a návodem na používání Předmětu koupě (dále také jen jako „uživatelský manuál). Prodávající si vyhrazuje právo neuzavřít s Kupujícím na základě jím (Kupujícím) učiněné nabídky Kupní smlouvu. Ustanovení § 1732 odst. 2. Občanského zákoníku se nepoužije.

3.3 OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ: Pro objednání zboží přes webové rozhraní Prodávajícího slouží objednávkový formulář, kde jako Kupující vyplníte jméno, příjmení nebo obchodní firmu, popř. IČ, DIČ, informace o objednávaném zboží (vložením objednávaného zboží do „košíku“ webového rozhraní obchodu a uvedením počtu/množství objednávaného zboží, případně i varianty zboží, je-li jich nabízeno více), fakturační adresu a dodací adresu (je-li odlišná), e-mail, telefonní kontakt a vyberete způsob úhrady a způsob dodání (osobní odběr nebo doručení prostřednictvím dopravce). Před odesláním objednávky je umožněno Kupujícímu zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na objednávací tlačítko pod objednávkou. O přijetí objednávky učiněné prostřednictvím objednávkového formuláře na webovém rozhraní Prodávajícího vás bude Prodávající informovat e-mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu. Doručením tohoto potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena.

3.4 Jakékoli změny uzavřené Kupní smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou možné jen na základě písemné dohody mezi Prodávajícím a Kupujícím. Do doby, než Prodávající odešle přijetí nabídky Kupujícímu, může Kupující svoji nabídku odvolat, a to e-mailem poslaným na elektronickou adresu: info@unicooltech.cz

3.5 Jako Prodávající si vyhrazujeme právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením Kupní smlouvy, pokud by se zboží přestalo vyrábět anebo pokud dojde k vyčerpání skladových zásob a dodavatel není dlouhodoběji (tj. řádově 4 a více měsíců) schopen dodat nové skladové zásoby. Ze stejných důvodů je Prodávající oprávněn i odstoupit od již uzavřené Kupní smlouvy (neboť by Prodávající nebyl schopen vyhovět požadavkům Kupujícího), přičemž odstoupení může být učiněno zasláním písemného odstoupení s uvedením důvodu na emailový kontakt Kupujícího a nabývá účinnosti dnem jeho odesláním na emailový kontakt Kupujícího. Pokud by nastala situace, že jste jako Kupující již předtím uhradili celou kupní cenu nebo část kupní ceny, přijaté finanční plnění Prodávající vrátí Kupujícímu zpět a to stejným způsobem, jakým byla kupní cena nebo část kupní ceny již uhrazena Kupujícím. Doba vrácení přijatého finančního plnění závisí na zvoleném způsobu platby, nepřekročí však dobu 14 dnů od okamžiku informování o nemožnosti dodat zboží nebo účinnosti odstoupení od Kupní smlouvy.

3.6 Kupující bere na vědomí, že jej může Prodávající kontaktovat před uzavřením Kupní smlouvy za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky takto ověřit, platí, že objednávka vůbec nebyla učiněna a k takovéto objednávce nadále nebude Prodávající vůbec přihlížet.

3.7 Objednávat zboží přes webové rozhraní anebo e-mailem je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Expedice Předmětu koupě probíhá pouze v pracovní dny. Prodávající upozorňuje, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti e-shopu Prodávajícího v důsledku nutné údržby webových stránek Prodávajícího anebo v důsledku okolností, za které Prodávající neodpovídá, jako jsou například výpadky připojení k internetové síti apod.

3.8 Vlastnické právo k Předmětu koupě na Kupujícího přechází v okamžiku, kdy jsou splněny obě následující podmínky – je uhrazena celá kupní cena za Předmět koupě včetně dopravného a současně Kupující převzal Předmět koupě. Převzetím Předmětu koupě se pro účely těchto VOP rozumí faktický úkon, na základě kterého, Kupující nebo jím pověřená 3. osoba převzala Předmět koupě a současně toto převzetí předmětu Koupě stvrdil Kupující nebo jím pověřená 3. osoba svým podpisem na příslušném listu.

3.9 Nebezpečí škody na Předmětu koupě přechází na Kupujícího převzetím Předmětu koupě. To platí i pro případ, že Kupující nepřevezme Předmět koupě, ač mu s ním bylo umožněno nakládat. Škoda na Předmětu koupě, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže Prodávající škodu způsobil porušením svých povinnosti.

 

4. CENA PŘEDMĚTU KOUPĚ A ZPŮSOBY ÚHRADY KUPNÍ CENY ZA PŘEDMĚT KOUPĚ

4.1 Cena Předmětu koupě: Na webovém rozhraní v rámci e-shopu Prodávajícího je u Předmětu koupě vždy uvedena i kupní cena. Kupní cena Předmětu koupě je platná po celou dobu, co je uvedena na webovém rozhraní v rámci e-shopu Prodávajícího. V kupní ceně nejsou zahrnuty náklady na dopravu Předmětu koupě.

4.2 Ke kupní ceně Předmětu koupě se připočítávají náklady na dopravu Předmětu koupě (dále také jen jako „dopravné“ (viz článek V. těchto VOP). Konečná cena Předmětu koupě včetně dopravného je uvedena v souhrnu objednávky (tj. předtím, než Kupující klikne na objednávací tlačítko).

4.3 Kupní cenou Předmětu koupě je cena uvedená u poptávaného zboží v okamžiku odeslání objednávky Kupujícím. Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení kupní ceny za Předmět koupě na webovém rozhraní v rámci e-shopu Prodávajícího, vyhrazuje si Prodávající právo na opravu kupní ceny Předmětu koupě a to nejpozději do okamžiku odeslání Předmětu koupě Kupujícímu. V takovém případě musí Prodávající bezodkladně informovat Kupujícího o správné kupní ceně Předmětu koupě a Kupující s takto upravenou kupní cenou Předmětu koupě musí souhlasit. V případě, že se tak stane ještě před uzavřením Kupní smlouvy a Kupující nebude souhlasit s upravenou kupní cenou Předmětu koupě, je Prodávající oprávněn stornovat objednávku a neuzavřít tak Kupní smlouvu s Kupujícím; o tomto má Prodávající povinnost informovat Kupujícího. V případě, že se tak stane poté, co již mezi Prodávajícím a Kupujícím došlo k uzavření Kupní smlouvy, a Kupující nebude souhlasit s upravenou kupní cenou Předmětu koupě, je Prodávající i Kupující oprávněn odstoupit od uzavřené Kupní smlouvy; odstoupit od uzavřené Kupní smlouvy z tohoto důvodu může Prodávající i Kupující nejpozději do okamžiku odeslání Předmětu koupě Kupujícímu; odstoupit z tohoto důvodu může Prodávající i Kupující, a to i přesto, že již došlo k automatickému potvrzení přijetí objednávky. Za zjevnou chybu při uvedení kupní ceny za Předmět koupě se zejména rozumí chyba při zadávání kupní ceny, kdy takováto kupní cena vybočuje z obvyklé ceny Předmětu koupě. V případě, že by již došlo Kupujícím i k úhradě této chybné kupní ceny za Předmět koupě a Kupující by nesouhlasil s upravenou již správnou kupní cenou Předmětu koupě, je Prodávající i z tohoto důvodu oprávněn od uzavřené Kupní smlouvy odstoupit a přijaté finanční plnění Kupujícímu vrátit způsobem, kterým tato částka byla uhrazena. Platí, že pokud Kupující nevyjádří a nedodá svůj souhlas na email: info@unicooltech.cz ve lhůtě 5 dnů od odeslání informace o správné a opravené kupní ceně za Předmět koupě na email Kupujícího, že s touto správnou a opravenou kupní cenou za Předmět koupě Kupující nesouhlasí.

4.4 Dojde-li ke změně kupní ceny za Předmět koupě v době mezi odesláním objednávky Kupujícího a jejím potvrzením ze strany Prodávajícího, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi Prodávajícím a Kupujícím k jiné výslovné dohodě.

4.5 Není-li mezi Prodávajícím a Kupujícím výslovně ujednáno jinak, je Prodávající povinen dodat Předmět koupě Kupujícímu až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny a dopravného. To neplatí, pokud byl zvolen způsob platby dle čl. 4 bod 4.6 písm. c), d) VOP, v takovémto případě je Kupující povinen zaplatit kupní cenu za Předmět koupě včetně dopravného při dodání Předmětu koupě.

4.6 ZPŮSOB PLATBY: Sjednanou kupní cenu včetně dopravného je možné uhradit následujícím způsobem:

 1. Bezhotovostně (klasickým) bankovním převodem na bankovní účet Prodávajícího: pokyny k platbě Kupující obdrží v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě je nezbytné uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a Předmět koupě co nejdříve dodán.

 2. Kartou online - zaplatíte kupní cenu včetně dopravného za Předmět koupě přes vaši platební kartu v rámci našeho webové rozhraní, kde jsou uvedeny i podporované platby kartou.

 3. Na dobírku - zaplatíte kupní cenu v hotovosti/kartou za Předmět koupě spolu s dopravným dopravci při dodání Předmětu koupě.

 1. V hotovosti/kartou při osobním odběru v provozovně Prodávajícího na adrese Havlíčkova 1598/63 680 01 Boskovice.

4.7 Předmět koupě není možné hradit formou splátkového kalendáře.

4.8 Po zaplacení a převzetí Předmětu koupě bude Kupujícímu ze strany Prodávajícího zaslána na e-mail Kupujícího faktura. Faktura zároveň slouží i jako doklad o záruce.

 

5. ZPŮSOBY DODÁNÍ PŘEDMĚTU KOUPĚ

5.1 Předmět koupě je možné dodat prostřednictvím dopravce na uvedenou doručovací adresu Kupujícího nebo si jej může Kupující osobně vyzvednout na provozovně Prodávajícího na adrese Havlíčkova 1598/63 680 01 Boskovice. Způsob dodání Předmětu koupě si Kupující zvolí v rámci objednávkového formuláře v rámci webového rozhraní Prodávajícího.

5.2 Pokud si Kupující zvolí dodání Předmětu koupě prostřednictvím dopravce, je povinnost Prodávajícího spočívající v odevzdání Předmětu koupě Kupujícímu splněna okamžikem předání Předmětu koupě dopravci. Při dodání Předmětu koupě má Kupující povinnost zkontrolovat alespoň vizuálně Předmět koupě, zejména zda Předmět koupě při dodání nevykazuje zjevné závady včetně neporušenosti obalu Předmětu koupě. V případě, že Kupující při dodání Předmětu koupě zjistí zjevné závady u Předmětu koupě (zejména poškození obalu či jiné zjevné poškození Předmětu koupě) je Kupující povinen uplatnit ihned tyto závady u dopravce a ihned kontaktovat Prodávajícího. Bližší informace tohoto se týkající jsou uvedeny v čl. 7 bod 7.23 VOP (PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, ZÁRUKA, PREVENČNÍ POVINNOST, REKLAMAČNÍ ŘÁD). Odmítnutí převzetí Předmětu koupě s výrazně poškozeným obalem Předmětu koupě či s jinými zjevnými závadami Předmětu koupě se nepovažuje za bezdůvodné odmítnutí převzetí Předmětu koupě. Ostatní případy odmítnutí převzetí Předmětu koupě se považují za bezdůvodné. Pokud Kupující svým podpisem na listině k tomu určené stvrdí při dodání Předmětu koupě převzetí Předmětu koupě, aniž by současně Kupující v rámci  předmětné listiny s dopravcem sepsal zjevné závady Předmětu koupě, má se za to, že Předmět koupě byl v době dodání a převzetí Kupujícím v neporušeném obalu a tento nevykazoval žádné zjevné závady Předmětu koupě a není možné již reklamovat Předmět koupě z důvodu porušení celistvosti obalu či z důvodu jiných zjevných vad Předmětu koupě.

5.3 Pokud si Kupující zvolí osobní odběr Předmětu koupě, bude Kupující ze strany Prodávajícího informován na e-mailovou adresu Kupujícího o tom, že je Předmět koupě připraven k osobnímu odběru, stejně tak bude Kupující v rámci předmětného emailu informován o místě, datu a času, kdy si bude moci Kupující předmět Koupě vyzvednout.

5.4 DODACÍ LHŮTA. Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu platby a na dostupnosti vybraného Předmětu koupě. Předmět koupě Prodávající připraví k expedici nebo osobnímu odběru obvykle do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba odpovídající kupně ceně a dopravného připsána na bankovní účet Prodávajícího, resp. potvrzena objednávka, pokud má být Předmět koupě zaplacen v hotovosti dobírkou nebo při osobním odběru. Do 3 pracovních dnů může být Předmět koupě expedován nebo připraven k vyzvednutí pouze v případě, že jej má Prodávající přímo skladem. Kupující bere na vědomí, že zboží může být a v některých případech je dováženo mimo Evropu, s využitím zámořské dopravy, z tohoto důvodu může v některých případech trvat i 3 až 4 měsíce, než bude zboží dovezeno na území České republiky, a poté následně expedováno ke Kupujícímu. O expedici a předpokládané době dodání Předmětu koupě obdrží Kupující informaci na svůj e-mail zadaný v rámci objednávkového formuláře. Dodací lhůta u Předmětu koupě je zpravidla do 2 pracovních dní od předání Předmětu koupě dopravci, není-li na webovém rozhraní výslovně uvedeno jinak. Pokud by Předmět koupě nebylo možné dodat v očekávaném termínu, zavazuje se Prodávající bez zbytečného odkladu o této skutečnosti informovat Kupujícího, a současně se v takovémto případě rovněž Prodávající zavazuje k tomu, že zkontaktuje Kupujícího (telefonicky či písemně), a to z toho důvodu, aby se Prodávající a Kupující společně domluvili na dalším postupu, zejména pokud jde o dohodu týkající se pozdějšího termínu dodání Předmětu koupě. Pokud se Prodávající a Kupující nedohodnou na dodání Předmětu koupě v pozdějším termínu, je Prodávající i Kupující oprávněn odstoupit od uzavřené Kupní smlouvy. Odstoupení je pak účinné okamžikem, kdy je odesláno Kupujícímu na emailovou adresu Kupujícího, nebo kdy je doručeno Prodávajícímu doporučenou poštou nebo e-mailem na elektronickou adresu info@unicooltech.cz

5.5 Kupující je vedle kupní ceny Předmětu koupě povinen uhradit rovněž náklady na dopravu – dopravné. Výše dopravného je uvedena na webovém rozhraní a současně je zobrazena v objednávkovém formuláři. Na webovém rozhraní může být uveden cenový limit objednávky, při jehož překročení je doprava zdarma.

5.6 V případě, že Prodávající nebo Kupující odstoupí od uzavřené Kupní smlouvy, bere Kupující na vědomí svoji povinnost nést náklady na vrácení Předmětu koupě zpět Prodávajícímu. V tomto směru Spotřebitel prohlašuje, že je srozuměn s § 1820 odst. 1 písm. j) Občanského zákoníku, toto bere na vědomí a s tímto souhlasí.

5.7 Kupující bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že pokud by bylo nutné z důvodů vzniklých na straně Kupujícího doručovat Předmět koupě opětovně anebo jiným než objednaným způsobem, je v takovémto případě Kupující povinen nahradit Prodávajícímu náklady na opětovné doručení Předmětu koupě nebo na doručení Předmětu koupě jiným než objednaným způsobem, nebude-li mezi Prodávajícím a Kupujícím výslovně ujednáno jinak. V případě, že Kupující Předmět koupě bezdůvodně odmítne převzít, má Prodávající nárok na náhradu nákladů spojených s  dodáním a uskladněním Předmětu koupě, jakož i dalších nákladů, které Prodávajícímu z důvodu bezdůvodného nepřevzetí Předmětu koupě vzniknou.

5.8 Kupující bere na vědomí, že si Prodávající vyhrazuje právo upravit podrobněji podmínky dodání Předmětu koupě a dopravy v samostatném dokumentu na webových stránkách www.unicooltech.cz.

6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

6.1 Spotřebitel má právo od Kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dní ode dne převzetí Předmětu koupě, jedná-li se o kupní smlouvu uzavřenou distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory Prodávajícího. Je-li předmětem Kupní smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží 14 denní lhůta ode dne převzetí poslední dodávky Předmětu koupě. Právo dle věty první a druhé tohoto odstavce nemá Kupující, který není Spotřebitelem. V této 14 denní lhůtě musí být odstoupení od Kupní smlouvy doručeno emailem na info@unicooltech.cz nebo odesláno doporučenou poštou na adresu uvedenou v čl. 8 bod 8.3 VOP, případně na tuto adresu doručeno osobně nebo musí být doručeno jiným prokazatelným způsobem. Odstoupit lze i vyplněním formuláře, který naleznete zde. Spotřebitel nemá povinnost odstoupení nijak odůvodňovat.

6.2 Spotřebitel má právo v případě, že se rozhodne odstoupit od uzavřené Kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí Předmětu koupě si během 14 denní lhůty jednorázově vyzkoušet Předmět koupě v suchém a čistém vnitřním a vhodném prostředí, tak, aby nedošlo k jeho poškození, znečištění, opotřebení, spotřebování apod. V případě, že Spotřebitel během 14 denní lhůty bude Předmět koupě používat, nikoliv pouze za účelem jednorázového vyzkoušení si Předmětu koupě v souladu s předchozí větou, případně umožní používání Předmětu koupě třetí osobě, pak Spotřebitel bere na vědomí, že dojde-li k poškození, znečištění nebo opotřebení Předmětu koupě v uvedené 14 denní lhůtě, má nárok na vrácení peněžitého plnění odpovídající uhrazené kupní ceně Předmětu koupě (včetně dopravného), nicméně Prodávající má nárok vůči Spotřebiteli požadovat náhradu toho, o co se tímto hodnota původně úplně nového Předmětu koupě snížila oproti kupní ceně, kterou měl úplně nový Předmět koupě. V konkrétním případě by to mohlo být i 100 % kupní ceny.

6.3 Platí, že za jednorázové vyzkoušení Předmětu koupě ve smyslu první věty bodu 6.2 VOP se nepovažuje situace, kdy Spotřebitel najede s Předmětem koupě jeden a více kilometrů. V případě, že Spotřebitel najede jeden a více kilometrů s Předmětem koupě během 14 denní lhůty od převzetí Předmětu koupě, platí, že tímto porušil ujednání ve smyslu první věty bodu 6.2 VOP zvlášť závažným způsobem. Pokud se i přesto Spotřebitel rozhodne vrátit Předmět koupě zpět Prodávajícímu, bere Spotřebitel na vědomí a s tímto výslovně souhlasí, že takovýto produkt již nemůže Prodávající prodat jako „nový“ produkt, nýbrž podle rozsahu opotřebení jako produkt zánovní/použitý. Z tohoto důvodu je Prodávající oprávněn uplatnit své právo v souladu s bodem 6.2 VOP, a to s ohledem na porušení smluvní povinnosti ze strany Spotřebitele, když z tohoto důvodu je Prodávající oprávněn si vůči Spotřebiteli nárokovat náhradu škody ve výši 50 % kupní ceny Předmětu koupě za porušení smluvní povinnosti. Tím není dotčena poslední věta bodu 6.2 VOP. Spotřebitel výslovně prohlašuje, že uzavřením kupní smlouvy s takovýmto způsobem vyčíslení škody výslovně souhlasí, bere jej na vědomí a prohlašuje, že jej nebude žádným způsobem rozporovat či neuznávat, neboť je to Spotřebitel, kdo v případě porušení povinnosti/povinností dle bodu 6.1. a bodu 6.2 porušil svůj závazek a kdo se dopustil protiprávního jednání. Kupující a Prodávající jsou dále oprávnění odstoupit od uzavřené Kupní smlouvy z důvodů stanovených zákonem či z důvodů uvedených v Kupní smlouvě nebo těchto VOP.

6.4 Pokud Kupující využije svého práva a odstoupí od Kupní smlouvy, je povinen nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy předat nebo odeslat zpět Prodávajícímu Předmět koupě, které Kupující od Prodávajícího převzal dle Kupní smlouvy. Předmět koupě je Kupující povinen zaslat zpět Prodávajícímu na adresu uvedenou v čl. 8 bod 8.3 VOP nepoškozený, neznečištěný, neopotřebovaný, v původním obalu, včetně všech součástí a příslušenství a dokladů a  případných dárků, které Kupující spolu s Předmětem koupě od Prodávajícího převzal a je-li to možné, pak i v původním obalu. Kupujícímu je doporučeno, aby při odesílání Předmětu koupě zpět Prodávajícímu si Předmět koupě pojistil pro případ poškození, zničení či ztráty Předmětu koupě. Kupující a Prodávající se můžou dohodnout na tom, že Prodávající převezme Předmět koupě od Kupujícího v jeho domácnosti či na jiné domluvené adrese na náklady Kupujícího, jestliže povaha Předmětu koupě neumožňuje odeslat Předmět koupě zpět Prodívajícímu obvyklou poštovní cestou.

6.5 Spotřebitel je povinen v případě, že využije svého práva odstoupit od Kupní smlouvy ve lhůtě 14 dní ode dne převzetí Předmětu koupě, přiložit k odstoupení od Kupní smlouvy kopii dokladu o platbě, fakturu či jinou listinu prokazující, že Předmět koupě byl zakoupen u Prodávajícího ve lhůtě 14 dnů před odstoupením od Kupní smlouvy. V případě, že Spotřebitel nepředloží doklad o platbě, fakturu či jinou listinu prokazující, že Předmět koupě byl zakoupen u Prodávajícího ve lhůtě 14 dnů před odstoupením od Kupní smlouvy, nezbavuje tato skutečnost práva Spotřebitele na vyřízení odstoupení od Kupní smlouvy, nicméně nepředložení předmětného dokladu má vliv na dobu vyřízení odstoupení od Kupní smlouvy. V případě, že Spotřebitel požaduje v souvislosti s odstoupením od Kupní smlouvy vrácení peněžitého plnění odpovídající uhrazené kupní ceně Předmětu koupě (včetně dopravného) jiným způsobem, než kterým Spotřebitel platbu uhradil, je v takovémto případě povinen oznámit tuto skutečnost nejpozději spolu s odstoupením od Kupní smlouvy; neučiní-li tak Spotřebitel, bude mu vráceno peněžité plnění stejným způsobem, kterým Spotřebitel uhradil kupní cenu (včetně dopravného) Předmětu koupě.

6.6 Prodávající je povinen nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy vrátit Kupujícímu přijaté peněžité plnění, které Prodávající přijal od Kupujícího jako kupní cenu za Předmět koupě, včetně nákladů na dopravu. Pokud však Kupující při objednání Předmětu koupě nezvolil nejlevnější způsob dodání Předmětu koupě, vrátí Prodávající Kupujícímu částku odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Předmětu koupě. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžité plnění od Kupujícího dříve, než Kupující vrátí Prodávajícímu zpět Předmět koupě anebo než Kupující prokáže, že Prodávajícímu již odeslal Předmět koupě zpět. Prodávající se zavazuje vrátit Kupujícímu přijaté peněžité plnění stejným způsobem, jakým bylo předmětné peněžité plnění uhrazeno Kupujícím, ledaže by Kupující souhlasil s jiným způsobem platby, se kterým by nebyly spojeny další náklady. V případě, že bude-li Prodávajícímu Předmět koupě vrácen opožděně, poškozený, opotřebený, znečištěný nebo částečně spotřebovaný, vzniká Prodávajícímu nárok na náhradu škody z tohoto vzniklé. V takovémto případě dává Kupující Prodávajícímu výslovný souhlas k tomu, aby si vůči nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny (včetně nákladů na dopravu) za Předmět koupě jednostranně započítal svůj nárok na náhradu škody. V tomto kontextu se Prodávající zavazuje vrátit Kupujícímu pouze rozdíl mezi kupní cenou (včetně nákladů na dopravu) a částkou odpovídající vzniklé škodě.

6.7 Je-li vám společně s Předmětem koupě poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřená s rozvazovací podmínkou. Dojde-li k odstoupení od uzavřené Kupní smlouvy pozbývá darovací smlouva účinnosti a Kupující je v takovém případě povinen vrátit dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od uzavřené Kupní smlouvy. V případě, že dojde k odstoupení od Kupní smlouvy a Kupující ve stanové lhůtě nevrátí dárek zpět Prodávajícímu, je Kupující povinen nahradit škodu Prodávajícímu z toho vzniklou. V takovémto případě dává Kupující Prodávajícímu výslovný souhlas k tomu, aby si vůči nároku Kupujícího na vrácení Kupní ceny (včetně nákladů na dopravu) za Předmět koupě jednostranně započítal svůj nárok na náhradu škody.

 

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, ZÁRUKA, PREVENČNÍ POVINNOST, REKLAMAČNÍ ŘÁD

7.1 Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právním i předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku, a dále Kupní smlouvou a těmito VOP.

7.2 Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 Občanského zákoníku.

7.3 Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že Předmět koupě při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že Předmět koupě:

   1. má vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

   1. se Předmět koupě hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

   1. Předmět koupě odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

   1. je Předmět koupě v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

   1. Předmět koupě vyhovuje požadavkům právních předpis.

7.4 Záruční doba nového Předmětu koupě na základě uzavřené Kupní smlouvy mezi Prodávajícím na straně jedné a Spotřebitelem na straně druhé činí 24 měsíců, není-li na Předmětu koupě uvedeno jinak. Záruční doba Předmětu koupě na základě uzavřené Kupní smlouvy mezi Prodávajícím na straně jedné a Podnikatelem na straně druhé činí 12 měsíců. Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu, za splnění podmínky že Kupující Předmět koupě převzal; byla-li věc podle Kupní smlouvy odeslána Kupujícímu, běží záruční doba ode dne dojití Předmětu koupě do místa určení dle uzavřené Kupní smlouvy za splnění podmínky, že Kupujícímu bylo umožněno faktické převzetí Předmětu koupě. Trvání záruky je podmíněno s ohledem na povahu Předmětu koupě pravidelným servisováním Předmětu koupě v souladu s těmito VOP. Kupující bere na vědomí, že se záruka nevztahuje na běžné opotřebení součástí a jiných částí Předmětu koupě způsobené jejím obvyklým užíváním (například nelze reklamovat elektrobaterii po několika měsíčním používání Předmětu koupě pouze a jen proto, že elektrobaterie má v důsledku svého používání nižší než původní kapacitu. Obdobně se předchozí věta použije i na další díly Předmětu koupě, které se běžným používáním opotřebovávají jako jsou například: pneumatiky, brzdové destičky, brzdové kotouče apod.) Kupující má právo odmítnout převzetí Předmětu koupě, pokud Předmět koupě při dodání vykazuje zjevné poškození, zjevné vady nebo je zcela zjevné, že byl dodán jiný Předmět koupě, který neodpovídá uzavřené Kupní smlouvě, v takovém případě má Kupující povinnost ihned sepsat s Prodávajícím nebo dopravcem (pokud přepravu zajišťuje dopravce namísto Prodávajícího) protokol o shledané závadě. Záruční doba Předmětu koupě, který není prodáván jako nový, může být odlišná oproti záruční době dle věty první věty druhé tohoto odstavce, je-li to u daného typu Předmětu koupě výslovně uvedeno, stejně jako musí být výslovně uvedeno, že se nejedná o zcela nový Předmět koupě.

Smluvní strany se dohodly na tom, že pro případ, kdy Kupující nepřevezme Předmět koupě, a tento se následně vrátí zpět Prodávajícímu, platí, že v takovémto případě má strana kupující povinnost zaplatit straně prodávající náhradu škody odpovídající částce ve výši dopravného. Výzva k zaplacení náhrady škody dle předchozí věty bude zaslána na email strany kupující.

7.5 Kupující bere na vědomí, že Prodávající neposkytuje na případný dárek, který Kupující obdrží spolu s Předmětem koupě žádnou záruční dobu.

7.6 Kupující se zavazuje s ohledem na povahu Předmětu koupě, v případě, že Předmětem koupě je elektrokoloběžka či elektrická motorka, provádět nejméně jednou za 6 měsíců pravidelný servis Předmětu koupě u oprávněného subjektu, který má příslušná oprávnění k provádění takovéhoto servisu. V opačném případě Kupující může ztratit práva ze záruky.

7.7 Kupující bere na vědomí, že jej Prodávající poučil o tom, že se Kupujícímu nedoporučuje užívat Předmět koupě v případě, že Předmětem koupě je elektrokoloběžka, ve venkovních  nízkých teplotách, které by dosahovaly bodu mrazu, neboť v případě, že je Předmět koupě následně vzat do prostor s výrazně vyšší teplotou, tak hrozí u Předmětu koupě poškození řídící jednotky, elektrické kabeláže a v krajním případě i poškození elektrobaterie. V takovémto případě se Kupující vystavuje riziku zamítnutí reklamace vad Předmětu koupě.

7.8 Kupující dále bere na vědomí, že Předmět koupě není vodotěsný. V případě, že Předmětem koupě je elektrokoloběžka či elektrická motorka a Předmět koupě bude čištěn za použití vody, je nutné v takovémto případě postupovat s maximální možnou obezřetností, kterou lze po Kupujícím spravedlivě požadovat, zejména se Kupujícímu nedoporučuje, aby Předmět koupě čistil za použití tlaku vody. V případě, že voda vnikne do Předmětu koupě, a tento voda poškodí, nevztahuje se na poškození Předmětu koupě vodou záruka.

7.9 Kupující bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že při srovnání dodaného Předmětu koupě může být drobný rozdíl v barevnosti dodaného Předmětu koupě oproti barvě, jak se jeví zejména na monitoru počítače, tabletu či mobilního telefonu, vzhledem k různému nastavení barevnosti displejů. Taková drobná odchylka v barevnosti dodaného Předmětu koupě proto není důvodem pro uplatnění práv z vadného plnění.

7.10Kupující dále bere na vědomí, že s ohledem na charakter Předmětu koupě je v souladu s těmito VOP dostatečným způsobem upozorněn na nutnost respektovat pravidla pro používání a užívání Předmětu koupě, zejména dodržovat určenou nosnost a Předmět koupě nepřetěžovat a neužívat jej v rozporu s pokyny prodejce či pokyny výrobce či v rozporu s uživatelským manuálem. V opačném případě se Kupující vystavujete riziku, že případná reklamace vad Předmětu koupě bude na základě posouzení odborníky výrobce zamítnuta pro nesprávné užití (používání) Předmětu koupě.

7.11 Kupující se uzavřením této Kupní smlouvy zavazuje seznámit se podrobně s návodem na používání (uživatelský manuál) Předmětu koupě v českém jazyce, pokud to vyžaduje povaha a účel Předmětu koupě (jako je například elektrokoloběžka, elektromotorka, apod.), kdy odkaz k prostudování a seznámení se s uživatelským manuálem bude Kupujícímu odeslán na jeho email, přičemž dnem odeslání odkazu na email Kupujícího se tento odkaz považuje za doručený a dnem doručení tohoto odkazuj má Kupující povinnost podrobně se seznámit s uživatelským manuálem. S tímto postupem Kupující výslovně souhlasí. Odlišná jazyková verze uživatelského manuálu bude Prodávajícím poskytnuta Kupujícímu pouze na základě písemné dohody mezi Prodávajícím a Kupujícím, a to na náklady Kupujícího. V případě, že se Kupující neseznámí s uživatelským manuálem, ačkoliv mu byl ze strany Prodávajícího odeslán na jeho email odkaz, prostřednictvím kterého se Kupující musí s uživatelským manuálem seznámit, nese Kupující v případě porušení tohoto závazku právní následky z toho vyplývající.

7.12 Pokud má být na základě Kupní smlouvy nebo těchto VOP podepsán či vystaven jakýkoli protokol, potvrzení či jiná listina ze strany Kupujícího, pak je Kupující povinen podepsat uvedený protokol, potvrzení či dokument nejpozději při obdržení této listiny; pokud Kupující příslušný protokol, potvrzení či listinu nepodepíše nebo ihned nesdělí Prodávajícímu písemnou formou, jaké závažné skutečnosti brání jeho podpisu, platí, že předmětný protokol, potvrzení či dokument jsou ze strany Kupujícího řádně podepsány a odsouhlaseny dnem následujícím po dni, ve kterém vznikla předmětná povinnost Kupujícího dle tohoto odstavce.

7.13 V případě, že je-li vadné plnění podstatným porušením Kupní smlouvy, má Kupující právo

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

b) na odstranění vady opravou věci,

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d) odstoupit od kupní smlouvy.

Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, a to při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

7.14 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Kupní smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

7.15 Prodávající je povinen Podnikateli sdělit, zda uznává reklamaci či neuznává reklamaci ve lhůtě 60 dnů od doručení reklamovaného Předmětu koupě. V případě, že Prodávající v rámci oprávněné reklamace neopraví či neodstraní vytknutou vadu (bez ohledu na to, zda se jedná o vadu zakládající podstatné či nepodstatné porušení Kupní smlouvy) Předmětu koupě do 60 dnů od doručení reklamovaného Předmětu koupě nebo v jiné dohodnuté době, má Kupující, který je Podnikatelem právo požadovat vůči Prodávajícímu přiměřenou slevu z kupní ceny Předmětu koupě, nebo má právo požadovat vykoupení Předmětu koupě za aktuální tržní hodnotu Předmětu koupě bez vad, přičemž od aktuální tržní hodnoty Předmětu koupě bez vad je Prodávající oprávněn odečíst za každý, byť započatý kalendářní měsíc užívání Předmětu koupě (počínaje měsícem, ve kterém byl předmět koupě předán Kupujícímu) paušální náhradu za užívání Předmětu koupě ve výši 3 % kupní ceny Předmětu koupě. Výše uvedená práva má Kupující, který je Podnikatelem pouze za splnění podmínky, že Prodávající neopravil vytknutou vadu ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která mu byla ze strany Podnikatele poskytnuta. Jiná práva v kontextu první věty tohoto odstavce, než práva v první větě uvedená, Kupující, který je Podnikatelem, dle dohody smluvních stran nemá. Tento odstavec je souhrnným speciálním ujednáním vůči Podnikateli, které má přednost před jinými odchylnými ustanoveními těchto VOP.

7.16 Prodávající a kupující berou na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že pro vyloučení pochybností v tom směru, zda-li je vadné plnění podstatným porušením Kupní smlouvy či nepodstatným porušením Kupní smlouvy, platí, že vadné plnění je podstatným porušením Kupní smlouvy v případě, že Předmět koupě trpí vadou či vadami, které mají zásadní vliv na funkčnost Předmětu koupě, pro který není možné užívat a používat Předmět koupě obvyklým způsobem a k obvyklému účelu, pro který je Předmět koupě určen. V ostatních případech platí, že vadné plnění je nepodstatným porušením Kupní smlouvy.

7.17 Práva z vadného plnění nenáleží Kupujícímu, pokud by Kupující před převzetím Předmětu koupě věděl, že Předmět koupě má vadu, anebo by vadu Předmětu koupě sám způsobil. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady Předmětu koupě způsobené nesprávným užíváním Předmětu koupě. Za nesprávné užívání Předmětu koupě se zejména rozumí případy, kdy Kupující užil či užívá Předmět koupě v rozporu s Kupní smlouvu, těmito VOP, pokyny Prodávajícího, pokyny výrobce či návodem na používání (užívání) Předmětu koupě.

7.18 Kupující je povinen oznámit vadu Předmětu koupě u Prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, a to písemně, včetně popisu vady, projevů této vady a návrhu řešení reklamace. Smluvní strany se dohodly na tom, že časovým určením „bez zbytečného odkladu“ se rozumí lhůta 5 dnů. V opačném případě platí, že se k oznámené vadě nepřihlíží.

7.19 Kupující bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že z důvodu předcházení škod, má povinnost před každým započetím jízdy na Předmětu koupě, v případě že to odpovídá povaze a účelu Předmětu koupě, pečlivě zkontrolovat Předmět koupě tak, aby zjistil, zda tento odpovídá požadovanému technickému a funkčnímu stavu, zejména, aby zjistil, zda Předmět koupě není jakýmkoliv způsobem poškozen, přičemž toto poškození by mělo vliv na jízdní a technické vlastnosti Předmětu koupě; zda na Předmětu koupě jsou uchyceny všechny části a součásti Předmětu koupě jako v době dodání Předmětu koupě Kupujícímu; zda nejsou podhuštěné pneumatiky; zda fungují brzdy a osvětlení Předmětu koupě, zda elektrobaterie nevykazuje znaky poškození apod. V případě, že Kupující zjistí v rámci této kontroly možné vady Předmětu koupě, je povinen o této skutečnosti ihned informovat Prodávajícího emailem nebo telefonicky, a s tímto se současně domluvit na dalším postupu.

7.20 Kupující bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že v případě pochybností o správných funkčních a jízdních vlastnostech Předmětu koupě, s ohledem na povahu a účel Předmětu koupě, nebude pokračovat v již započaté jízdě, zastaví na nejbližším možném bezpečném místě a kontaktuje emailem nebo telefonicky Prodávajícího, se kterým se domluví na dalším postupu. V případě, porušení této povinnosti Kupujícím, neodpovídá Prodávající za případnou škodu z tohoto porušení povinnosti vyplývající.

7.21 Kupující je povinen při nakládání s elektrobaterií Předmětu koupě (pokud je tato součástí Předmětu koupě), počínat si s maximální možnou obezřetností a opatrností, zejména je Kupující povinen při manipulaci s elektrobaterií Předmětu koupě postupovat v souladu s uzavřenou Kupní smlouvou, těmito VOP, pokyny Prodávajícího, výrobce, uživatelským manuálem, tak aby předešel jakékoliv škodě vzniklé v důsledku manipulace s elektrobaterií Předmětu koupě. V případě, že Kupující bude mít pochybnosti o tom, že elektrobaterie Předmětu koupě může být poškozená, je povinen ihned emailem nebo telefonicky kontaktovat Prodávajícího, se kterým se společně domluví na dalším postupu; v případě že Kupující bude mít pochybnosti o tom, že elektrobaterie Předmětu koupě může být poškozená, a i přesto s touto bude bez předchozí dohody s Prodávajícím manipulovat, vystavuje se Kupující nebezpečí neuznání reklamace případných práv z vadného plnění, stejně tak se vystavuje Kupující nebezpečí vzniku škody, za kterou nebude odpovídat Prodávající.

7.22 Reklamaci Prodávající vyřídí nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně smluvní strany nedohodnou jinak. To neplatí, pokud je v těchto VOP na jiných místech ujednáno něco jiného. Do této lhůty nezapočítává doba přiměřená k odbornému posouzení vady. Vzhledem k tomu, že reklamovanou vadu by odborně posuzoval výrobce a Předmět koupě by se tedy posílal mimo území Evropy, je potřeba tuto skutečnost vzít v úvahu. O uplatnění a vyřízení reklamace poskytne Prodávající Kupujícímu písemné potvrzení.

7.23 Pokud je na základě uzavřené Kupní smlouvy Předmět koupě dodáván prostřednictvím dopravce, je Kupující povinen si při předání a převzetí Předmětu koupě počínat tak, aby si zkontroloval Předmět koupě, zejména, aby si zkontroloval, zda Předmět koupě není zjevně poškozen, a pokud ano, aby zjevné poškození Předmětu koupě reklamoval přímo u dopravce. V takovémto případě Kupující sepíše s dopravcem protokol o shledané závadě a zásilka bude doručena zpět odesílateli. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí Předmětu koupě, který není ve shodě s uzavřenou Kupní smlouvou (poškozený Předmět koupě, neúplný Předmět koupě apod.). Pokud Kupující takto poškozený či neúplný Předmět koupě od dopravce převezme, je nutné tyto závady popsat v předávacím protokolu přímo u dopravce. Předávací protokol, v rámci kterého jsou popsány závady Předmětu koupě, je nutné ihned a neprodleně oznámit e-mailem Prodávajícímu na adresu: info@unicooltech.cz. V případě, že Kupující nebude postupovat v souladu s tímto odstavcem, bere Kupující na vědomí, že dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození Předmětu převodu, jejímž předmětem je Předmět koupě, zakládá Prodávajícímu právo prokázat, že Předmět koupě byl v době dodání bez vad. Kupující v takovémto případě bere současně na vědomí, že Prodávající neodpovídá za vady Předmětu koupě, které vznikly na Předmětu koupě po předání Předmětu koupě dopravci, tedy neodpovídá za vady Předmětu koupě, které vznikly v důsledku přepravy Předmětu koupě, ledaže by v takovémto případě vady Předmětu koupě vznikly v důsledku porušení povinností Prodávajícího (například: byl by použit vadný obal Předmětu koupě, dopravce upozornil Prodávajícího na zjevné vady Předmětu koupě apod.)

7.24 V případě, že Kupující zakoupený Předmět koupě následně prodá, daruje či jakýmkoliv jiným způsobem převede do vlastnictví třetí osoby, je v takovémto případě povinen o této skutečnosti informovat Prodávajícího. V případě, že Kupující o této skutečnosti nebude informovat Prodávajícího, bude Prodávající tohoto Kupujícího i nadále považovat za vlastníka zakoupeného Předmětu koupě se všemi právy a povinnostmi vyplývajících pro Kupujícího z uzavřené Kupní smlouvy a těchto VOP.

7.25 Kupující bere na vědomí, že provozování Předmětu koupě, s ohledem na svoji povahu a účel, včetně realizace samotných jízd na Předmětu koupě je jednáním na vlastní nebezpečí spojené se všemi riziky s tímto jednáním související.

7.26 Kupující bere na vědomí, že mu Prodávajícím bylo doporučeno při provozu Předmětu koupě, s ohledem na svoji povahu a účel, sjednat si pro svoji potřebu zejména pojištění úrazové/životní/odpovědnosti za škodu na majetku jakožto další příslušná pojištění, která kryjí případná pojistná rizika vyplývající z provozu Předmětu koupě. Kupující je povinen sjednat si pojištění úrazové/životní/odpovědnosti za škodu na majetku jakožto další příslušná pojištění v případě, že bude provozovat Předmět koupě na území jiného státu, než je území České republiky. V případě porušení povinnosti dle předchozí věty, neodpovídá Prodávající za jakékoliv škody, které vznikly v souvislosti s provozem Předmětu koupě na území jiného státu.

7.27 Kupující bere na vědomí, že pokud spolu s Předmětem koupě nebude dodána listina, která by prokazovala homologaci v silničním provozu, platí, že Předmět koupě nemá homologaci v silničním provozu a v takovémto případě je Kupujícímu doporučeno, aby podstoupil test s tímto souvisejícím prostřednictvím oprávněného subjektu k tomuto určenému (například: prostřednictvím obchodní společnosti DEKRA CZ a.s.).

7.28 Kupujícímu se doporučuje, aby před započetím jízdy Předmětu koupě, s ohledem na povahu a účel Předmětu koupě, kontaktoval příslušný správní orgán v místě, kde Prodávající plánuje realizovat provoz Předmětu koupě, tak aby si Kupující ověřil případná komunální omezení stanovená obcí, na jejímž území plánuje Kupující realizaci provozu Předmětu koupě.

7.29 Předmět koupě nesmí být při realizaci provozu (jízdy) současně užíván Kupujícím a třetí osobou, neboť toto neumožňuje konstrukční provedení Předmětu koupě, stejně tak je toto užívání v rozporu s povahou a účelem Předmětu koupě.

7.30 Kupující je povinen při realizaci jízdy na Předmětu koupě užívat ochranné pomůcky v souladu s platnými právní předpisy.

7.31 Kupující bere na vědomí, že v případě, že si zakoupí Předmět koupě, jehož výkon převyšuje 1 kW a současně je maximální konstrukční rychlost Předmětu koupě vyšší než 25 km/h, je Kupující povinen se při provozu Předmětu koupě řídit platnými právními předpisy dopadajícími na tento druh a typ dopravního prostředku.

7.32 Kupující bere na vědomí, že v případě, že si zakoupí Předmět koupě, jehož výkon nepřevyšuje 1 kW a současně maximální konstrukční rychlost Předmětu koupě nepřevyšuje 25 km/h, je Kupující povinen se při provozu Předmětu koupě řídit platnými právními předpisy dopadajícími na tento druh a typ dopravního prostředku.

7.33 Kupující je při provozování Předmětu koupě povinen dodržovat platné právní předpisy, tedy i předpisy týkající se provozu na pozemních komunikacích. V případě, že by Kupující nebo jakákoli třetí osoba jím zakoupený Předmět koupě užívající používala v rozporu s platnými právními předpisy, uzavřenou Kupní smlouvu a těmito VOP, a v důsledku toho vznikla takové osobě nebo komukoli dalšímu jakákoliv majetková či nemajetková újma, Prodávající za ni nenese odpovědnost.

7.34 Prodávající neodpovídá za vady Předmětu koupě vzniklé z důvodu porušení smluvních ujednání Kupujícím, zejména pak Prodávající neodpovídá za vady Předmětu koupě, které vznikly nesprávnou či neodbornou manipulací s Předmětem koupě, kdy Kupující použil či používal Předmět koupě v rozporu s uzavřenou Kupní smlouvu, těmito VOP, pokyny Prodávajícího, výrobce či uživatelským manuálem.

7.35 V případě, že Kupující použije Předmět koupě pod vlivem návykových látek, či se dopustí jiného protiprávního jednání, při kterém použije Předmět koupě a dojde v této souvislosti k jakékoliv škodě, neodpovídá Prodávající za způsobenou škodu, která je v příčinné souvislosti s užitím návykových látek či jiným protiprávním jednáním Kupujícího.

7.36 V případě, že Kupující provede vnější zásah do Předmětu koupě (zejména spočívající v odblokování elektrických koloběžek či elektrických motorek) bere Kupující na vědomí, že uplatněná reklamace může být ze strany Prodávajícího zamítnuta z důvodu porušení smluvní povinnosti dle tohoto odstavce.

7.37 Vyloučení ze záruky za jakost/odpovědnosti za vady Předmětu koupě: Záruka se vztahuje na technicky chybnou funkci Předmětu koupě, která vznikla v důsledku výrobní nebo materiálové vady a bezprostředně vedoucí k nefunkčnosti vadné části Předmětu koupě a současně se nejedná o část/díl Předmětu koupě, který není vyloučen ze záruky. Prodávající nenese odpovědnost za vady, které vzniknou v důsledku přirozeného opotřebení Předmětu koupě způsobené obvyklým užíváním stejně jako Prodávající nenese odpovědnost za vady Předmětu koupě, které vzniknou nedostatečnou údržbou, porušením smluvních povinností (zejména porušení Kupní smlouvy, těchto VOP a uživatelského manuálu) či v důsledku úpravy/zásahu do Předmětu koupě ze strany Kupujícího nebo třetí osoby. Prodávající nenese odpovědnost za vady, pokud přes chybnou funkci nebo závadu Kupující pokračoval v jakémkoliv užívání Předmětu koupě a ihned tuto skutečnost neoznámil Prodávajícímu a neřídil se dále pokyny Prodávajícího. Prodávající dále nenese odpovědnost za vady Předmětu koupě, pokud vada vznikla v důsledku toho, že Předmět koupě nebyl užíván Kupujícím ke sjednanému účelu, nebo byl poškozen Kupujícím, třetí osobou nebo vnějšími vlivy (zejména různé posypové soli, apod.) či okolnostmi mající povahu vis maior nebo byl pozměněn, upraven či přetěžován (v důsledku například sportovních motorových soutěží apod.) nebo byly provedeny jakékoliv vnější zásahy do Předmětu koupě (zejména zásahy související se zvyšováním výkonu Předmětu koupě a další podobné zásahy do Předmětu koupě) nebo byly provedeny jakékoliv další úpravy mající vliv na jízdní vlastnosti Předmětu koupě nebo Předmět koupě byl neodborně opravován či upravován.

7.38 Ujednání, kde je výslovně uvedena jako Předmět koupě elektrická koloběžka se obdobně použijí i na Předmět koupě, kterým je elektrická motorka.

7.39 Podnikatel, který uplatňuje reklamaci, má povinnost doručit na vlastní náklady Prodávajícímu reklamovaný Předmět koupě bez zbytečného odkladu ode dne uplatnění reklamace, a to na adresu: Sukova 2163/1, 680 01 Boskovice nebo na jinou dohodnutou adresu. S tímto Podnikatel výslovně souhlasí.

 

8. DORUČOVÁNÍ LISTIN

8.1 Pokud Kupní smlouva nebo tyto VOP nestanoví jinak, jsou smluvní strany povinny si obecně veškeré sdělení, informace, žádosti, výzvy jakožto i jiné listiny doručit v písemné formě a to doporučenou poštou, nebo emailem na elektronickou adresu: info@unicooltech.cz .

8.2 Písemnosti zaslané doporučenou poštou se budou považovat za doručené pátým dnem po jejím odeslání. Písemnosti zaslané na emailovou adresu Prodávajícího či Kupujícího se budou považovat za doručené dnem, kdy je takováto písemnost odeslána Kupujícímu na jeho emailovou adresu, nebo kdy je takováto písemnost doručena Prodávajícímu na jeho emailovou adresu.

8.3 Kontaktní údaje Prodávajícího pro účely doporučené pošty jsou, pokud kupní smlouva nestanoví jinak: UNICOOLTECH s.r.o., IČ: 08809500, DIČ: CZ08809500, se sídlem Sukova 2163/1, 680 01 Boskovice. Kontaktní údaje Kupujícího jsou uvedeny v Kupní smlouvě.

 

9. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPORŮ, ROZHODNÉ PRÁVO

9.1 V případě, že Kupující bude mít k uzavřené Kupní smlouvě, či jejímu plnění či činnosti Prodávajícího nějakou stížnost, je možné se s touto stížností obrátit přímo na Prodávajícího, konkrétně je možné tuto stížnost podat prostřednictvím elektronické adresy: info@unicooltech.cz

9.2 Kupující bere na vědomí, že Prodávající vykonává svoji podnikatelskou činnost na základě příslušného živnostenského oprávnění. Kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad. Dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů.

9.3 Pokud mezi Prodávajícím a Spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu z uzavřené Kupní smlouvy, má Spotřebitel právo obrátit se se svojí záležitostí na Českou obchodní inspekci. Internetová adresa: www.coi.cz nebo má Spotřebitel právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR. Internetová adresa: ec.europa.eu/consumers/odr/.

9.4 Pokud mezi Prodávajícím a Podnikatelem jakožto kupujícím, dojde k jakémukoliv sporu vyplývajícím z uzavřené Kupní smlouvy, jsou smluvní strany povinny postupovat následovně: a) zástupci smluvních stran jsou povinny vynaložit maximální možné úsilí, které lze po smluvních stranách spravedlivě požadovat k tomu, aby jejich spor byl vyřešen mimosoudní cestou; b) jestliže se zástupcům smluvních stran nepodaří vyřešit spor smírnou cestou ve lhůtě 90 dnů od zahájení společného smírného jednání, jsou smluvní strany oprávněny po marném uplynutí lhůty 90 dnů obrátit se se svými právy k příslušenému soudu a domáhat se tak svých práv soudní cestou.

9.5 Smluvní vztahy založené Kupní smlouvou a těmito VOP se řídí českým právním řádem.

 

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1 Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se před uzavřením Kupní smlouvy seznámil s těmito VOP, které tvoří nedílnou součást Kupní smlouvy a současně, že se seznámil s Podmínkami ochrany osobních údajů, a že s těmito výslovně souhlasí.

10.2 Jednotlivá ustanovení Kupní smlouvy a těchto VOP jsou navzájem nezávislá. Pokud by některé ustanovení Kupní smlouvy nebo těchto VOP bylo neplatné nebo se stalo neplatným, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení Kupní smlouvy nebo těchto VOP. Smluvní strany se zavazují namísto neplatných ustanovení neprodleně uzavřít taková, která jsou nejblíže účelu neplatných ustanovení.

10.3 Jednotlivé verze VOP publikuje Prodávající na webových stránkách www.unicooltech.cz s uvedením data jejich publikace.

10.4 Prodávající je oprávněn a vyhrazuje si právo kdykoli provést změny těchto VOP, a to na webových stránkách info@unicooltech.cz. Nově uzavírané Kupní smlouvy se budou vždy řídit aktuálním zněním VOP. Na již uzavřené Kupní smlouvy se nové znění VOP bude aplikovat, vyjádří-li s tím obě smluvní strany souhlas.

10.5 Tyto VOP jsou platné a účinné od 6.9.2023 a nahrazují předchozí znění VOP.

 

 

 

 

Zpět do obchodu
×

Splátková kalkulačka ESSOX